KVO11:9

En standard för ledningssystem utformad efter vård och omsorgsverksamheternas krav och behov. KVO11:9 är en SWEDAC godkänd standard.*

*Swedac, styrelesen för ackreditering och teknisk kontroll

Vår mission och vår vision picture

Long heading is what you see here in this feature section

Vår mission

är att all vård- och omsorgsverksamhet ska arbeta regelbundet med strukturerat kvalitetsarbete, och skapa bättre kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet.

Vår vision

är att hjälpa svenska vård och omsorgsgivare, att enklare och med bättre resultat arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.

KVO11:9 godkänt av Swedac baserat på ISO/IEC-standarder

KVO11:9 är skrivet utifrån EA-1/22 och med hänsyn taget till kraven i SS-EN ISO/IEC 17011:2018, SS-EN ISO/IEC 17029:2019 ISO. Det är utifrån dessa standarder som Swedac har bedömt och godkänt KVO11:9.

KVO11:9

är utformad så att det ska vara lätt för en verksamhet inom vård och omsorg att uppfylla alla de krav på kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete som lagar och förordningar ställer.

KVO11:9

är skriven på ett språk och format anpassat för vård och omsorg. Detta gör det lättare att komma i gång och arbeta med jämfört med andra standards. Fördelen blir att ni snabbare är i gång med ert systematiska kvalitetsarbete och snabbare kan se effekterna i er verksamhet.

KVO11:9

täcker samtliga krav och regler som en verksamhet inom vård och omsorg. Enligt lagen behöver verksamheten ha ett ledningssystem som täcker flera krav, inte bara kvalitet och miljö. Den verksamhet som är certifierad för KVO11:9 vet att man följer de lagar och förordningar som styr verksamheten

KVO11:9

täcker samtliga lagområden som styr verksamheter inom vård och omsorg, vilket innebär att 1 certifiering räcker. I övriga standarder krävs upp till och med 5 certifieringar för att täcka områden. Som vård och omsorgsgivare spar ni tid och kostnader med KVO11:9.

Stetoscope

Kravområden som styr vård och omsorg

Styrdokument och kvalitet picture

Krav och kvalitet i ett

Verksamhetens styrdokument

Beskriv organisationen, vilka krav som ställs på den och hur den finansieras långsiktigt (Hållbarhet)

Referens: SFS 2005:551 för privat verksamhet. Beskriv vad verksamheten ska göra

Kvalitet

Arbeta med kontinuerliga förbättringar och mot de mål som verksamheten, intressenter och lagar ställer.

Referens: SOSFS 2011:9,HSL 2017:30, PL2014:821 Säkerställ kvaliteten samt systematiskt och fortlöpande förbättra kvaliteten och effektivitete

Säkerheten står i centrum

Informationssäkerhet

Hur säkrar vi våra patienters information och gör den tillgänglig för rätt personer?

Referens: EU 2016/679,SFS 2008:355 Säkerställ en säker behandling av personuppgifter,

Patientsäkerhet

Agera för säker vård. Hur utvecklar ni er verksamhet så att patientsäkerheten bibehålls och förbättras?

Referens: SFS 2010:659 Främja hög patientsäkerhet samt förebygga att patienter drabbas av vårdskada

Dokument, patientsäkerhet, informationssäkerhet picture
Miljömedvetenhet och krav

Säkerhetsställ en hög miljömedvetenhet

Säkerställa en hög miljömedvetenhet i verksamheten och tydliga mål för att minska miljöpåverkan.

Referens: SFS 1998:808 Förebygga och minska miljöpåverkan

Tryggt och inkluderande

Organisatorisk arbetsmiljö

Skapa trygg och inkluderande arbetsmiljö.

Referens: AFS 2015:4 Förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, såsom förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling

Arbetsmiljö

Skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetares kunskaper och arbete tas vara på.

Referens: SFS 1977:1160  Uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.

Inkluderande arbetsmiljö picture

KVO11:9 Standard för vård och omsorgsverksamhet

Syftet med KVO11:9 är att säkerställa att verksamheten följer de lagar och förordningar som styr vård och omsorg i Sverige.

KVO standard dokument