Princip för opartiskhet

Syfte

Syftet med denna princip är att säkerställa att alla beslut, handlingar och rekommendationer inom organisationen sker objektivt, rättvist och utan påverkan från yttre intressen eller personliga preferenser.

Princip

Opartiskhet är grunden för att upprätthålla integritet, förtroende och objektivitet inom organisationen. All personal, oavsett position eller ansvarsområde, ska utföra sina uppgifter och ansvar på ett opartiskt sätt.

Riktlinjer

  • Varje anställd ska undvika situationer där det kan finnas en konflikt av intresse, vare sig den är verklig, potentiell eller uppfattad.
  • Beslut ska baseras på objektiva kriterier och bevis, utan påverkan av personliga relationer, ekonomiska intressen eller externa tryck.
  • Alla verksamhetsområden inom organisationen ska regelbundet granskas för att identifiera och hantera risker för opartiskhet.
  • Om en anställd känner att han eller hon inte kan agera opartiskt i en viss fråga, ska denne omedelbart meddela sin överordnade och undvika att delta i beslutsprocessen.
  • Utbildning och medvetenhet kring opartiskhet ska vara en integrerad del av organisationens fortbildningsprogram.

Uppföljning

Organisationen ska regelbundet granska och utvärdera efterlevnaden av denna princip. Vid eventuella överträdelser ska lämpliga korrigerande åtgärder vidtas.

Ansvar

Varje anställd är ansvarig för att förstå och efterleva denna princip. Ledningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att principen för opartiskhet efterlevs på alla nivåer inom organisationen.