KVO11:9

Om Ordningen

KVO11:9 är en svensk ackrediterad ordning för ledningssystem utformad efter sjukvårdens krav och behov

KVO11:9 är godkänd av Swedac vilket bland annat innebär att en verksamhet / organisation kan bli granskad och godkänd av en ackrediterad revisor.

Syftet med KVO11:9 är att hjälpa verksamheter att skapa hög kvalitet, god patientsäkerhet, god arbetsmiljö, minimera miljöpåverkan och en effektiv organisation. Detta arbete kommer att leda till att patienten får en adekvat, säker och god vård.

KVO11:9 utgår från SOSFS2011:9 och inkluderar krav på:

  • Kvalitet SOSFS2011:9, HSL 2017:30, 2014:821
  • Patientsäkerhet SFS 2010:659
  • Informationssäkerhet EU 2016/679, SFS 2008:355
  • Arbetsmiljö SFS 1977:1160
  • Organisatorisk arbetsmiljö AFS 2015:4
  • Miljö SFS 1998:808
Utgår från lagar och förordningar
Samma metoder som ISO
Spar tid och pengar
Swedac godkänd
KVO11:9 krav

Ordningen är skriven specifikt för vård- och omsorgssektorn utifrån 3 aspekter

Patienten
- Verksamheten arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete
- Verksamheten arbetar patientsäkert
- Verksamheten förbättrar sitt patientsäkerhetsarbete över tiden
- Verksamheten arbetar kontinuerligt med att skydda känsliga patientuppgifter

Vårdpersonal
- Verksamheten arbetar aktivt och kontinuerligt med att bibehålla och förbättra en god fysisk arbetsmiljö
- Verksamheten arbetar aktivt och kontinuerligt med att bibehålla och förbättra en god organisatorisk arbetsmiljö

Verksamheten / Beställaren / Samhället
- Verksamheten är hållbar ur ett miljöperspektiv
- Verksamheten är hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv

Intressenters krav

KVO11:9 tar hänsyn till alla intressenters krav på er verksamhet. Regioner, försäkringsbolag och branschorganisationer har egna krav på verksamheten. Strukturen I KVO11:9 gör det enkelt att visa att ni har tagit hänsyn till dessa krav samt att ni arbetar på ett sätt som kraven föreskriver.

ISO
HACCP
mfl system
mfl system
Etablerade metoder för systematiskt kvalitetsarbete

KVO11:9 använder samma metoder för systematiskt kvalitetsarbete som ISO, HACCP, m.fl. Alla kvalitetsstandarder använder samma metoder för kvalitetsarbete, spårbarhet, ständiga förbättringar, kundfokus, mm. Strukturen och hur arbetet är beskrivet är det som skiljer standarderna åt.

Principerna för kvalitetsarbete finns också beskrivna i Svensk lagtext.

ISO
HACCP
mfl system
mfl system

En Ordning ersätter flera

Många verksamheter använder idag två eller flera standarder för att kvalitetssäkra olika områden av sin verksamhet, detta beroende på att varje standard täcker bara en delmängd av kraven. Det kan t.ex. vara kvalitet, miljö och arbetsmiljö. KVO11:9 ersätter behovet av flera standard och ledningssystem och ni behöver bara ett ledningssystem och en revision. Ni spar tid och ökar tydligheten genom att bara använda en standard. Genom att öka tydligheten blir det också lättare att skapa en äkta kvalitetskultur. En kvalitetskultur i organisationen är en förutsättning för att kunna eliminera kvalitetsbristkostnader.

50%

Mindre
Certifieringskostnader

100h+

Besparing på Arbetstimmar

Ger ett bättre resultat jämfört med andra ordningar

Ett systematiskt kvalitetsarbete som skapar resultat förutsätter att alla medarbetare är aktiva i arbetet och förstår vad man ska göra. Att arbeta med en standard som är beskriven på ett verksamhetsnära sätt är en mycket stor hjälp. Det finns mallar och beskrivning som hjälper er att komma i gång att skapa ert kvalitetsarbete som kommer att ge fördelar i form av högre patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och högre effektivitet i verksamheten.

“Enkel och intuitiv att arbeta med”

Historik

2022
Standarden utvecklas

Standarden är utvecklad i många steg och under lång tid. Standarden är skriven av Martin Hägerdal. Den är faktagranskad av experter inom olika områden, kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö.

Läs mer om standarden
2023
Swedac godkänd

Swedac säkerställer att strukturen för standarden följer standard för hur en ordning / standard ska skrivas. Strukturen på standarden garanterar KVO11:9 ger de kvalitetsfördelar som den utlovar.

Läs artikeln
2023
KVO AB ansöker om att bli ackrediterad för KVO11:9
Read the Article
Maj 2024
KVO AB blir ackrediterat nationellt verifieringsorgan för KVO11:9
Läs artikeln