Kvalitet i vården, en verksamhets mognad

KVO AB använder en modell för verksamhetsmognad som vi kallar för kvalitetstrappan. Med kvalitetstrappan är det enkelt att förstå vad er verksamhet behöver göra för att ta nästa steg i er utveckling mot en kvalitetsstyrd kultur.

Ta bort kvalitetsbrister
Mogen i kvalitetsarbete

Beskrivning av Kvalitetstrappan

Struktur och dokument

I steg 1 arbetar verksamheten med att utveckla sitt ledningssystem. Vanligtvis är det några få personer som är inblandade i arbetet med att skriva dokument för ledningssystemet. Teamet identifierar hur verksamheten arbetar idag och reflekterar över hur man vill att arbetet ska bedrivas. För många verksamheter har man inte kommit igång med sitt kliniska arbete ännu.

Regelstyrt kvalitetsarbete

Verksamheten har börjat arbeta efter sitt ledningssystem. Man har ett komplett ledningssystem på plats och det är en integrerad del av arbetet. Medarbetare söker information i ledningssystemet regelbundet för att säkra att man arbetar på ett korrekt sätt. Man använder också ledningssystemet för att registrera avvikelser och för att kontinuerligt utveckla sitt ledningssystem.

Kulturstyrd kvalitetsarbete

Förståelsen för ert kvalitetsarbete är väl förankrat i verksamheten. Alla medarbetare förstår vad strukturerat kvalitetsarbete betyder. Medarbetare bidrar aktivt till att utveckla ledningssystemet. Det är stor fokus i organisationen på hur man ska identifiera och eliminera kvalitetsbristkostnader. Det betyder bland annat att alla medarbetare är mycket väl införstådda med hur ledningssystemet är tänkt att fungera, vilka beteenden som driver er verksamhet och vad kvalitetsbristkostnader är.

Kvalitetstrappan och egendeklaration

En egendeklaration enligt KVO11:9 berättar att verksamheten har ett skriftligt ledningssystem. Den berättar också hur verksamheten arbetar enligt de processer och rutiner som man har identifierat och skrivit ner. En egendeklaration för KVO11:9 berättar hur verksamheten arbetar med patientsäkerhet, kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö.

En väl skriven egendeklaration kommer att berätta var i trappan verksamheten befinner sig. På så sätt blir det enklare för verksamheten att förstå vilka nästa mål och handlingsplaner som är mest relevanta. Egendeklarationen tillsammans med trappan hjälper verksamheten att utvecklas och mogna i sitt kvalitetsarbete.

Intresserad av hur kvalitetstrappan ställer sig till din verksamhet?

Kvalitetstrappan och KVO11:9

Amet minim mollit non deserunt est sit aliqua dolor do amet sint officia consequat duis enim mollit exercitation.

I egendeklaration berättar ni att ni har all dokumentation på plats. Ni berättar också hur ni arbetar för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitet, god arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö.

Kontakt oss för att lära dig mer

I verifieringen bekräftar en extern och oberoende granskare att det ni har sagt i er egendeklaration stämmer. Det är också granskarens uppgift att säkerställa att ni verkligen efterlever kraven i standarden.

Kontakt oss för att lära dig mer

En egendeklaration och en verifiering är en viktigt grund för att skapa ett kulturdrivet kvalitetsarbete. Kultur på en arbetsplats kan beskrivas som ”så här gör vi på den här arbetsplatsen”. Dvs Kulturarbetet handlar mycket om att skapa rätt beteenden. Det kan handla om att medarbetare är aktiva i att skriva avvikelser utan att någon överordnad påpekar att dessa ska skrivas. För att förändra er kultur krävs det normalt ett stort arbete av chefer och alla medarbetare. Man behöver börja med att identifiera vilka beteenden som är önskvärda, sedan säkerställa att alla är överens om vad dessa beteenden är och sist säkerställa att alla medarbetare verkligen arbetar så som ni har kommit överens om.

Kontakt oss för att lära dig mer