Regelverk som styr svensk vård och omsorg

Man brukar prata om Hälso och sjukvårdslagen, Patientlagen och Patientsäkerhetslagen som till vårdens grundlagar. För ledningssystem finns också SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa lagar och föreskrifter pekar i sin tur på samtliga lagar som på olika sätt reglerar vård och omsorg. KVO11:9 tar hänsyn till samtliga lagar och förordningar.

Kravområden som styr vård och omsorg

Styrdokument och kvalitet picture

Verksamhetens styrdokument

Beskriv organisationen, vilka krav som ställs på den och hur den finansieras långsiktigt (Hållbarhet).

Referens: SFS 2005:551 för privat verksamhet. Beskriv vad verksamheten ska göra

Kvalitet

Arbeta med kontinuerliga förbättringar och mot de mål som verksamheten, intressenter och lagar ställer.

Referens: SOSFS 2011:9,HSL 2017:30, PL2014:821 Säkerställ kvaliteten samt systematiskt och fortlöpande förbättra kvaliteten och effektivitete

Säkerheten står i centrum

Informationssäkerhet

Säkra era patienters information och gör den tillgänglig för rätt personer.

Referens: EU 2016/679,SFS 2008:355 Säkerställ en säker behandling av personuppgifter

Patientsäkerhet

Agera för säker vård. Hur utvecklar ni er verksamhet så att patientsäkerheten bibehålls och förbättras?

Referens: SFS 2010:659 Främja hög patientsäkerhet samt förebygga att patienter drabbas av vårdskada

Dokument, patientsäkerhet, informationssäkerhet picture
Miljömedvetenhet och krav

Säkerhetsställ en hög miljömedvetenhet

Säkerställa en hög miljömedvetenhet i verksamheten och tydliga mål för att minska miljöpåverkan.

Referens: SFS 1998:808 Förebygga och minska miljöpåverkan

Tryggt och inkluderande

Organisatorisk arbetsmiljö

Skapa trygg och inkluderande arbetsmiljö.

Referens: AFS 2015:4 Förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, såsom förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling

Arbetsmiljö

Skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetares kunskaper och arbete tas tillvara.

Referens: SFS 1977:1160  Uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.

Inkluderande arbetsmiljö picture
KVO

Våra viktigaste standarder

Vård och omsorg i Sverige styrs av många lagar och förordningar. De viktigaste lagarna som är det mest generella är de som styr de olika delarna av standarden KVO11:9

Kvalitet

SOSFS 2011:9, HSL 2017:30, PL2014:821

Patientsäkerhet

SFS 2010:659

Informationssäkerhet

EU 2016/679, SFS 2008:355

Arbetsmiljö

SFS 1977:1160

Organisatorisk arbetsmiljö

AFS 2015:4

Affärsmässighet

SFS 2005:551

Miljö

SFS 1998:808

KVO

Krav

Huvudmän och intressenters krav på verksamheten

Dessa krav finns inte med i KVO11:9. Däremot så förutsätter KVO11:9 att verksamheten har gjort en analys av vilka krav som tex regioner och andra intressenter har på verksamheten. Dessa krav ska sedan analyseras och arbetas efter på samma sätt som lagkrav.

Regioners krav

Regioner har egna krav på de verksamheter som utför vård och omsorg åt regionen. I de fall det saknas domstolsutslag som tolkar lagar, så är det Regioner och andra myndigheter som genom sitt agerande bestämmer hur en lag ska tolkas. Det kan tex röra sig om hur ofta journalgranskningar ska genomföras.

Försäkringsbolags krav.

För verksamheter som har försäkringskunder gäller att försäkringsbolagen ofta har egna krav på verksamheten. I vissa fall har försäkringsbolag egna krav. KVO11:9 tar hänsyn även till dessa krav. KVO11:9 är utformat så att en verksamhet som använder denna måste ta hänsyn till eventuella krav från huvudmän ( regioner(regioner, försäkringsbolag mflm.fl.) och kunna redovisa hur dessa krav har tillgodosetts för att bli godkända.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellussodales leo id commodo ornare. Vestibulum lobortis ligula vehicula, semper magna non, tempor velit. Vestibulum sed dapibus ante, vel hendrerit sem.