KVO11:9, en samlad ordning (standard)

KVO11:9 är en samlad ordning (standard) för ledningssystem inom vård och omsorg. Den omfattar de flesta krav som verksamheter inom vård och omsorg behöver ta hänsyn till. KVO utgår från lagkrav och myndigheters krav på verksamheter inom vård och omsorg.

En unik ordning för ledningssystem inom svensk vård och omsorg

KVO11:9 är en unik ordning (standard) för ledningssystem inom vård och omsorg. Ingen annan Swedac godkänd ordning eller standard omfattar så många av de krav som styr hälso- och sjukvård. Kombinationen att vara Swedac godkänd och omfattningen av kraven gör den unik. Den är dessutom lätt att arbeta med, vilket underlättar för verksamheten att förbättra sin verksamhet och nå högt ställda mål.

Unik standard
Vård och omsorg
Heltäckande standard

Ordningen består av 3 delar

Krav KVO11:9

Kraven beskriver hur verksamheten ska arbeta för att efterleva KVO11:9. Kraven är konkret beskrivna för att det ska vara enkelt att förstå dem och enkelt att efterleva dem.

Egendeklaration

Egendeklarationen är tillämpbart på en organisation som avser att:
1. Göra en egen bedömning och redovisning av sitt ledningssystem, till exempel i en intern rapport,
2. Låta en utomstående intressent, till exempel en potentiell kund i en upphandlingssituation, ta del av egendeklarationen,
3. Verifiera att redovisningen av dess arbete med ledningssystem för kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö överensstämmer med kraven i detta dokument.

Program KVO11:9

Programmet för KVO11:9 beskriver hur ett ackrediterad organ ska arbeta med ordningen. Programmet är strikt reglerat för att säkerställa att alla ackrediterade organ arbetar på samma sätt. Programmet är en viktig del av standardens eget kvalitetsarbete för att säkerställa likformighet och ständiga förbättringar.

Stöd till standarden

Som stöd till standarden finns en beskrivning. Denna är inte styrande, men en bra vägledning för hur man på bästa sätt arbetar med sitt ledningssystem för att säkert efterleva de lagar som styr din verksamhet. I beskrivningen finns det referenser till de vanligaste lagarna som styr respektive kapitel. På så sätt är det enkelt att verifiera att ni arbetar på ett korrekt sätt.

Det finns också ett projektledningsdokument för att enkelt kunna följa upp arbetet med ert ledningssystem. Där beskrivs de krav som finns i standarden. Med verktyget är det enkelt att följa upp statusen i ert arbete.

Beskrivning av standard
Projektledningsdokument